Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Nemovitosti - V. výzva - Uhelné regiony

Nemovitosti - V. výzva - Uhelné regiony

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 16.10.2019

Ukončení příjmu žádostí: 16.3.2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podporu lze získat na aktivity:

  • rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE 

Uznatelné náklady programu:

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Příjemce podporyPříjemce podpory

MSP dle podporovaného CZ-NACE

 

Výše podporyVýše podpory

Max 35 - 45% ZV dle velikosti podniku. Výše dotace činí 1 - 70 mil. Kč.