Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Podpora stáží žáků a studentů ve firmách

Podpora stáží žáků a studentů ve firmách

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem, studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. - 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oblastí studia daných programem. 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 6. 4. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 20. 4. 2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

 • odměna z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce pro mentora, zajišťujícího odborný dozor nad žákem/studentem,
 • odměna z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce pro žáka/studenta po dobu trvání projektu,
 • zákonné odvody související s dohodami o práci konané mimo pracovní poměr, pokud jsou uplatňovány,
 • ostatní náklady související s projektem, které jsou omezeny limitem:
  70 % celkových uznatelných nákladů projektu zahrnující:
  • náklady na službu - v případě, kdy technicky zaměřená stáž bude realizována prostřednictvím projektu "PRAXE²" a zakončena získáním certifikátu IdeaHUB pro žáka/studenta, případně bude-li realizována prostřednictvím obdobného sdíleného vývojového centra,
  5 % celkových uznatelných nákladů projektu zahrnující:
  • náklady na vstupní lékařskou prohlídku mentora a žáka/studenta,
  • cestovní náklady žáků/studentů související s vykonáváním stáže,
  • ochranné pracovní pomůcky, pokud jsou nezbytné k vykonávání stáže,
  • pojistné pro žáky/studenty, pokud je nezbytné k vykonání stáže.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.

Výše podporyVýše podpory

 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč.
 • Mzdové náklady na žáka/studenta - max. sazba 110 Kč/1 hod.
 • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora - max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně do výše:
 • 70 % v případě, že žadatelem je malý a střední podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 30 %,
 • 50 % v případě, že žadatelem je velký podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 50 %.