Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aplikace VI

Aplikace VI

Aplikace je program, určen podnikatelským subjektům či organizací pro výzkum a šíření znalostí, které mají v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 28.8.2018

Ukončení příjmu žádostí: 17.12.2018

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Malé a střední podniky, podnikatelské subjekty; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Výše podporyVýše podpory

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %. Maximální míra veřejné podpory je dána následující tabulkou, kde jsou uvedeny rozhodující kategorie podporovaných aktivit a velikost podniku:

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace:

Účast organizace pro výzkum a šíření znalostí není v projektu povinná. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %. Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. Kč40 mil. Kč.