Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 1. 6. 2016

Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2017

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, apod.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Malé a střední podniky

Výše podporyVýše podpory

Dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů.

  • absolutní dotace pro jeden projekt: 80 000 Kč
  • absolutní dotace pro jeden projekt: 250 000 Kč