Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Nemovitosti - IV. Výzva - Cestovní ruch

Nemovitosti - IV. Výzva - Cestovní ruch

Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

 

 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 16.9.2019

Ukončení příjmu žádostí: 31.3.2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podporu lze získat na aktivity:

  • rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností dle podporovaných CZ-NACE

V případě současných přístaveb a dostaveb takto definovaných (nevyhovujících) objektů, které vyžadují zábor zemědělského půdního fondu, bude podpora poskytnuta jen při vyloučení negativních environmentálních vlivů a v souladu s udržitelnou výstavbou budov – závazek úspěšné certifikace dle BREEAM nebo LEED; výstupem projektů tak bude nově zrekonstruovaná a vybudovaná podnikatelská multifunkční infrastruktura cestovního ruchu, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské aktivity MSP a v tomto typu projektu doprovodně i vytvoření nových pracovních míst.

 

Mezi uznatelné náklady projektu patří:

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov; náklady související s technickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí, resp. objektů, jež jsou součástí předloženého projektu
  • další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

 

Příjemce podporyPříjemce podpory

MSP dle podporovaného CZ-NACE

Výše podporyVýše podpory

Max 35 - 45% ZV dle velikosti podniku. Výše dotace činí 1 - 100 mil. Kč.