Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Programu podporuje opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 13.1.2020

Ukončení příjmu žádostí: 31.8.2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Mezi podporované aktivity patří instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku.

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 2 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho odběrného/předávacího místa, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě, že objekt (např. Car porty) není evidován v katastru nemovitostí z důvodu, že nepodléhá evidenci, musí tento stav vycházet z platné legislativy. Žadatel v tomto případě doloží zdůvodnění s odkazem na relevantní právní předpis, který stanovuje, že takový objekt se nezapisuje do katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE. Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systému.

 Způsobilé náklady výzvy:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek
  • projektová dokumentace dle Přílohy č. 2
  • inženýrská činnost

Příjemce podporyPříjemce podpory

Příjemcem podpory je malý, střední nebo velký podnik dle podporované kategorie CZ-NACE.

Výše podporyVýše podpory

Výše dotace je poskytována ve výši 2 mil. Kč - 50 mil. Kč.

Míra podpory je poskytována:

Základní míra podpory je 60 %.

  1. malý podnik má bonus 20 % - podpora až 80 % ZV.
  2. střední podnik má bonus 10 % - podpora až 70 % ZV.
  3. velký podnik - podpora 60% ZV.