Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Inovace V - inovační projekt

Inovace V - inovační projekt

Inovační projekt je výzvou podporující podnikatelské subjekty, které přicházejí s novými nápady a myšlenkami.

Podpora inovačních projektů zaměřených na organizační inovaci a marketingovou inovaci může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených na produktovou inovaci a/nebo procesní inovaci.

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy. Je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování.

Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu.

V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, která jsou chráněna právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 26.9.2018

Ukončení příjmu žádostí: 27.11.2018

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

 

Příjemce podporyPříjemce podpory

Malé a střední podniky, podnikatelské subjekty. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Výše podporyVýše podpory

Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. Kč40 mil. Kč, 35 - 45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku.