Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Úspory energie - V. výzva

Úspory energie - V. výzva

Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 16.9.2019

Ukončení příjmu žádostí: 30.4.2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podporu lze získat na aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

Uznatelné náklady programu:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení

Příjemce podporyPříjemce podpory

Malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu dle podporovaného CZ-NACE

Výše podporyVýše podpory

Výše dotace činí 500 tis. - 15 mil. Kč.

Míra podpory u projektu:
a) malý podnik až do výše 50 % ZV
b) střední podnikaž do výše 40 % ZV
c) velký podnik až do výše 30 % ZV

Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:
a) malý podnik až do výše 50 % ZV
b) střední podnikaž do výše 40 % ZV
c) velký podnik až do výše 30 % ZV