Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS, a to tedy pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 3. 3. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022.

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém.
  • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
  •  Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému.
  •  Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany; Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.

  • Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 95 %.