Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Energetické úspory v bytových domech III

Energetické úspory v bytových domech III

Výzva MMR Energetické úspory v bytových domech III vyčleňuje celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 2.2.2018

Ukončení příjmu žádostí: 29.11.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
  • Společenství vlastníků jednotek,
  • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Výše podporyVýše podpory

Výše dotace činí 30-40 % ZV, dle dosažené úspory celkové dodané energie a typu žadatele.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč