Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Technologie - Výzva XI (pro začínající podniky)

Technologie - Výzva XI (pro začínající podniky)

Cílem výzvy Technologie pro začínající podniky je podporova zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 9.3.2020

Ukončení příjmu žádostí: 25.5.2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, zapsaná v Registru živnostenského podnikání.

Výše podporyVýše podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč, max. 45% způsobilých výdajů