Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Přírodní zahrady

Přírodní zahrady

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podporovány budou tyto aktivity:

  • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
  • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
  • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • Obce;
  • předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny;
  • základní školy;
  • střední školy;
  • domy dětí a mládeže;
  • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO;
  • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.